Η InBall σέβεται την ιδιωτικότητα των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και των ατόμων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία λαμβάνουμε μέσω της υποβολής φορμών και άλλων συναφών υπηρεσιών. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί πως συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπό μας και πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά.

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές χειρισμού πληροφορίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την ενότητα με τίτλο “Οι επιλογές σας” κατωτέρω για να κατανοήσετε τις επιλογές που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει επίσης και για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε με άλλα μέσα, τα οποία συνδυάζονται με στοιχεία που συλλέγονται μέσω του inball.gr.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με τους χρήστες: (1) πληροφορίες που υποβάλλονται εθελοντικά σε εμάς (“Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη”), (2) τεχνικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από όλους τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα inball.gr (περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην ενότητα “Συλλογή Παθητικών Δεδομένων”) και (4) πληροφορίες που συλλέγουμε από τρίτους.

Πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη: Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη όταν επιλέγετε να μας δώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας inball.gr, ακόμη και όταν μας στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέτοντας μια ερώτηση. Ενδέχεται να τηρήσουμε το απεσταλμένο μέσω των φορμών επικοινωνίας περιεχόμενο για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτών δεν μοιράζονται με τρίτους, για σκοπούς μάρκετινγκ ή άλλους, εκτός αν άλλως επιτάσσεται από το νόμο.

Συλλογή δεδομένων με παθητικό τρόπο: Όπως οι περισσότερες δικτυακές υπηρεσίες, λαμβάνουμε αυτόματα και καταγράφουμε πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε τον ιστοτόπο inball.gr στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των clear GIFs ή Pixels (γνωστών και ως “web beacons”) και των “cookies”, για τη συλλογή των πληροφοριών αυτών. Χρησιμοποιούμε τόσο cookies συνεδρίας (session) όσο και μόνιμα (persistent) cookies. Τα δεδομένα που συλλέγουμε με αυτές τις αυτοματοποιημένες μεθόδους ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διεύθυνση IP, πληροφορίες από cookies, κάποιο αναγνωριστικό συσκευής ή χρήστη, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον τύπο του λειτουργικού συστήματος, το περιεχόμενο και τις σελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε στο δικτυακό τόπο inball.gr, τη συχνότητα και διάρκεια των επισκέψεών σας στον εν λόγω ιστότοπο και το “URL παραπομπής” (δηλαδή τη σελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στην ιστοσελίδα inball.gr). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies στον δικτυακό τόπο inball.gr για την αποθήκευση στοιχείων συνεδρίας στον σκληρό σας δίσκο. Αν συνδυάσουμε οποιαδήποτε πληροφορία συγκεντρώνεται με παθητικά μέσα με προσωπικές πληροφορίες, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό το πρίσμα της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου. Στις λοιπές περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται με παθητικά μέσα σε συγκεντρωτικές καταστάσεις με χαρακτήρα ανωνυμοποίησης.

2. Χρήση συλλεγμένων δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) Για να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα inball.gr.

β) Για την αποτροπή καταχρηστικής και δόλιας χρήσης του ιστοτόπου της inball.gr.

γ) Για την προβολή προσωποποιημένου περιεχομένου στο δικτυακό τόπο inball.gr.

δ) Όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την αποστολή ενημερώσεων προς εσάς, μεταξύ άλλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

ε) Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας.

στ) Για έτερους διαχειριστικούς σκοπούς σχετιζόμενους με την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβλήθηκε μέσω του ιστοτόπου inball.gr, όπως ορίζεται στην ενότητα “Επικοινωνία και μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μάρκετινγκ”.

Στην ιστοσελίδα inball.gr, ενδέχεται να επεξεργαστούμε συλλεχθέντα δεδομένα με παθητικό τρόπο προκειμένου:

(α) Να θυμόμαστε τις πληροφορίες σας έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τις εισάγετε ξανά κατά τη συνεδρία σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.

(β) Να παρακολουθούμε τις συνολικές μετρήσεις χρήσης του ιστότοπου, όπως το συνολικό αριθμό επισκεπτών και σελίδων που έχουν προβληθεί.

3. Διάθεση συλλεγμένων πληροφοριών

Δεν πωλούμε ούτε διαθέτουμε με άλλο τρόπο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε απευθείας μέσω του ιστοτόπου inball.gr. Ωστόσο να λάβετε σας παρακαλούμε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία επιλέγετε οικειοθελώς να προβάλετε σε οποιοδήποτε τμήμα του δικτυακού τόπου inball.gr διατίθεται δημοσίως, και μπορεί να συλλεχθεί και να επεξεργασθεί από εμάς ή από άλλους χωρίς περιορισμούς. Διαθέτουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριζόμενων ως προσωπικά, ως εξής:

Πάροχοι Υπηρεσιών InBall: Ενδέχεται να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για την εκτέλεση εσωτερικών λειτουργιών του οργανισμού στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. συντήρηση, ασφάλεια, ανάλυση δεδομένων, μετάδοση μέσω email, CRM, υπηρεσίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων, μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έρευνες ή φιλοξενία δεδομένων). Απαιτούμε τα εν λόγω συμβαλλόμενα τρίτα μέρη να συμφωνούν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς να εκτελείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών, και στο μέτρο που επιβάλλεται από την αρχή της αναλογικότητας.

Νομικές Υποχρεώσεις: Ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι απαιτείται κάτι τέτοιο κατόπιν δικαστικής ή διοικητικής εντολής ή με έτερης υποχρέωσης που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, ενδέχεται να παραδώσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

α) Σε περιπτώσεις όπου καλόπιστα θεωρήσουμε ότι είναι πρόσφορο ή αναγκαίο για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή αστικής, διοικητικής, ποινικής ή άλλης φύσης κυρώσεων.

β) Όταν επιβάλλεται για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή την ασφάλεια της InBall ή του ευρύτερου κοινού.

γ) Αν απαιτείται για να προστατεύσουμε το προσωπικό και τις υπηρεσίες μας από δόλιες, καταχρηστικές ή παράνομες ενέργειες.

δ) Για τη διερεύνηση και υπεράσπιση του οργανισμού από ισχυρισμούς τρίτων και ε) για τη συνδρομή διοικητικών και δικαστικών αρχών στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεντρωτικά δεδομένα και δεδομένα που δεν χαρακτηρίζονται ως προσωπικά: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές καταστάσεις που δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες ή τον τύπο, προκειμένου να επιδείξουμε τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, να προσδιορίσουμε τις τάσεις της βιομηχανίας και των διαφημίσεων καθώς και για γενικότερους σκοπούς δημοσιότητας.

4. Οι επιλογές σας

Στην ιστοσελίδα inball.gr: Μπορείτε, ως επισκέπτης στον ιστότοπό μας, να μην μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αιτηθείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ενημερώσετε ή να διορθώσετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@inball.gr ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνία”. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να αιτηθείτε από την InBall τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αποφασίσετε να μην συμμετάσχετε, όταν παρέχετε για πρώτη φορά στην InBall οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ από την InBall σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων τόσο των δικών μας προϊόντων και υπηρεσιών όσο και τρίτων). Μπορείτε να ανατρέξτε στην Ενότητα “Επικοινωνία και μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μάρκετινγκ”, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των προτιμήσεών σας ή τη μη αποδοχή των πληροφοριών μάρκετινγκ.

Λάβετε υπόψη ότι ακόμη και αν ενημερώσετε ή αφαιρέσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν στο αρχείο μας καθώς και στα αντίγραφα ασφαλείας (backup) για εύλογο χρονικό διάστημα για νομικούς σκοπούς.

5. Επικοινωνία και μη ζητηθείσες επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς, μεταξύ άλλων μέσω του info@inball.gr, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα και ενημερώσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, ενημερώσεις σχετικά με την ιστοσελίδα inball.gr και, όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, μέσω ενημερώσεων κοινωνικών μέσων, μέσω email και ταχυδρομείου. Αν παύσετε να επιθυμείτε τη λήψη newsletter, μπορείτε να δηλώσετε την επιθυμία σας, ακολουθώντας τα βήματα που προδιαγράφονται στα συγκεκριμένα μηνύματα. Επίσης, μπορείτε να μας ενημερώσετε αναφορικά με τις προτιμήσεις σας ως προς τη λήψη newsletters και μηνυμάτων ταχυδρομικής αλληλογραφίας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των τρόπων που διατίθενται στην ενότητα “Επικοινωνία” του δικτυακού τόπου.

6. Κοινωνικά δίκτυα

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω των Social Media σελίδων της InBall (FaceBook). Η InBall δεν τηρεί άμεση σχέση με τους τελικούς χρήστες του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου και επίσης δεν αποφασίζει πως το τελευταίο χρησιμοποιεί τα δεδομένα του τελικού χρήστη. Η InBall χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο που της επιτρέπεται από την κάθε πλατφόρμα Social Media. Η αλληλεπίδραση του τελικού χρήστη με αυτές τις πλατφόρμες διέπεται από την πολιτική απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει. Αν είστε χρήστης ενός από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία η InBall έχει επίσημη σελίδα και θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τυχόν δεδομένα που έχουν συλλεγεί σχετικά με εσάς σε αυτόν τον ιστότοπο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το οικείο κοινωνικό δίκτυο.

7. Διεθνείς χρήστες

Ο δικτυακός τόπος inball.gr φιλοξενείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και αλλού για να επεξεργαστούμε δεδομένα. Εάν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα inball.gr εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες δικαιοδοσίες όπου βρίσκονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες αυτών. Ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιθανό να μην έχουν σε ισχύ αντίστοιχους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως εξηγείται σε αυτήν την ενότητα.

Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη: Όπως περιγράφεται στην ενότητα “Διάθεση συλλεγμένων πληροφοριών” ανωτέρω, ενδέχεται να μεταφερθούν προσωπικά δεδομένα από την Ε.Ε. σε τρίτους. Απαιτούμε συμβατικά από τρίτους στους οποίους κοινοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να παρέχουν κατ’ ελάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε, κατόπιν νόμιμης όχλησης, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις δημόσιες αρχές για σκοπούς εφαρμογής του νόμου ή για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Επικοινωνία, καταγγελίες και επίλυση διαφορών: Φυσικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν απορίες αναφορικά με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα δύνανται να επικοινωνήσουν μαζί μας στο info@inball.gr. Θα εργαστούμε για την άμεση επίλυση τυχόν προβλήματος και θα αποκριθούμε όχι αργότερα από 45 ημέρες από την παραλαβή.

8. Ασφάλεια

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστοτόπου inball.gr. Χρησιμοποιούμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από την απώλεια, την κακή χρήση και την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών που τελούν υπό τον έλεγχό μας, τόσο κατά τη διάρκεια της μετάδοσης όσο και τη στιγμή λήψης. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την χρήση τείχους προστασίας (firewall) και κρυπτογράφησης κατά την ανταλλαγή δεδομένων με το δικτυακό τόπο. Παρόλο που καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την ασφάλεια αυτών των προσωπικών δεδομένων, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 100% ασφαλής και ως εκ τούτου αδυνατούμε να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνει απαλλαγμένη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη ή μεταβολή. Περαιτέρω, ενώ εργαζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου και των συστημάτων μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα μέτρα ασφαλείας μας θα εμποδίσουν “hackers” ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να προσπελάσουν παράνομα ή να αποκτήσουν αυτά τα δεδομένα.

Αν υποπέσει στην αντίληψή μας μια παραβίαση ασφαλείας που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ενημερώσουμε αμελλητί, ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά βήματα. Με την χρήση της ιστοσελίδας inball.gr ή με την αποστολή προσωπικών δεδομένων προς εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με θέματα ασφάλειας και απορρήτου που άπτονται της χρήσης του ιστοτόπου inball.gr. Αν επέλθει κάποια παραβίαση συστήματος ασφαλείας, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα μας ή αλλού στην ιστοσελίδα inball.gr καθώς και να σας αποστείλουμε ένα μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε.

9. Analytics

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας inball.gr από τους επισκέπτες μας. Τα Google Analytics μας παρέχουν συγκεντρωτικά δεδομένα προς υποβοήθηση λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Η Google, ως τρίτο μέρος, ελέγχει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Google Analytics και θα πρέπει να ελέγξετε τις δικές της πρακτικές απορρήτου πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα InBall. Ενημερωθείτε αναφορικά με την πολιτική απορρήτου της Google για τα Google Analytics.

10. Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι αναρτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο (embedded) περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κλπ.), που προβάλλεται με την χρήση iframe ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης μετέβαινε απευθείας στον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον μηχανισμούς παρακολούθησης και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies από τους παρακάτω ιστότοπους: YouTube, OurMatch.

11. Ενημερώσεις της Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται περιοδικά να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε τέτοια περίπτωση, θα τροποποιήσουμε την “ημερομηνία έναρξης ισχύος” στην πάνω μέρος της πολιτικής απορρήτου. Πριν από οποιαδήποτε ενημέρωση που θα καθιστούσε σε σημαντικό βαθμό λιγότερο περιοριστική αυτήν την πολιτική απορρήτου, ως προς την επεξεργασία ή την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν πριν από την ενημέρωση, θα προβούμε σε εκ των προτέρων ειδοποίηση αναφορικά με την επικείμενη ενημέρωση, δημοσιεύοντας σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα πολιτική απορρήτου για να είστε ενήμεροι για τη συλλογή, επεξεργασία και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστοτόπου μας συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας για την επικαιροποιημένη πολιτική απορρήτου.

12. Επικοινωνία

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@inball.gr.

Μάθετε περισσότερα για τους Όρους χρήσης και την Πολιτική χρήσης Cookies